Kurzweil 3000

De beste en meest gebruikte dyslexiesoftware, standaard met KURZWEIL MOBILE APP

Belangrijk voor studenten

Voor scholen en universiteiten gelden in het algemeen de volgende richtlijnen:

je kunt daar als student een beroep op doen.

  • De Wet Gelijke Behandeling eist dat de school binnen de grenzen van redelijkheid in doeltreffende aanpassingen voorziet, zodat personen met een handicap gelijke kansen krijgen. Het dyslexie protocol is hierbij leidend. 
  • Het moet voor leerlingen en studenten duidelijk zijn op welke ondersteuning, aanpassingen en voorzieningen ze recht hebben en op welke wijze ze toegang krijgen tot effectieve hulpmiddelen en geschikte content. 
  • Een leerling die tijdens zijn schoolloopbaan met een dyslexiehulpmiddel werkt, mag dit ook gebruiken bij proefwerken en examens. In het Eindexamenbesluit zijn onder artikel 55 speciale bepalingen opgenomen. • 
  • Een student in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs is in principe zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie over de beschikbare voorzieningen en moet zelf bij de onderwijsinstelling aangeven welke voorziening hij nodig heeft. 
  • Universiteiten en hogescholen moeten rekening houden met specifieke bepalingen in de Wet Hoger Onderwijs. Zie 'Dossier Accreditatie' van expertisecentrum handicap+studie. Voor accreditatie geldt als beoordelingscriteria o.a.: 
  • voldoende studiebegeleiding en voorzieningen die de toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking bevorderen
  • studiematerialen zijn toegankelijk voor alle studenten en worden tijdig beschikbaar gesteld 
  • de instelling biedt concrete mogelijkheden en voorzieningen voor aangepaste toetsing en examinering.

Rechten

Volgens de Wet Gelijke Behandeling (op grond van handicap of chronische ziekte) hebben leerlingen en studenten met dyslexie op school recht op maatregelen en voorzieningen die hen helpen hun studie tot een goed einde te brengen. Ouders hebben al diverse keren succesvol een beroep gedaan op het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling). Zo besliste dit rechtsorgaan al dat een school hulpmiddelen moet inzetten en dat het gebruik van Kurzweil 3000 tijdens examens mogelijk moet worden gemaakt. Iedereen die zich door een school gediscrimineerd voelt, of vindt dat de school onvoldoende doeltreffende aanpassingen verricht, kan het College om een oordeel vragen over de situatie. 

 Best wel stoer met Kurzweil